آزمایش ادرار

ازمایش ادرار و آنالیز آن

آزمایش ادرار

آزمایش هایی که با نمونه ادرار انجام می شود.
آنالیز ادرار و کشت ادرار
آزمایش بارداری و اعتیاد با ادرار