انواع آزمایش

Placeholder

آزمایش

آزمایش ازمایش به پروسه ی برسی یک فرضیه اطلاق داده میشود . عموما یک آزمایش جهت اثبات درستی یک فرضیه یا نظریه مورد استفاده قرار می گیرد. آزمایش ها در علوم تجربی و پزشکی بسیار روتین هستند . همچنین در علوم اجتماعی نیز استفاده از آزمایش بسیار مرسوم است . آزمایش در مفهوم کلی، بسیار وسیع است  و از آزمایش ... ادامه مطلب