آزمایش خون

CBC

آزمایش خونCBC

آزمایش ساده برای تشخیص انواع بیماری های خونی
اجزای این آزمایش به همراه نرمال رنج آنها

ازمایش خون

آزمایش خون

آزمایش خون در بخش های مختلف آزمایشگاهی
تست هایی که با آزمایش خون انجام می شود.
علائم اختصاری آزمایش ها و تفسیر