خدمات آزمایشگاه

خدمات آزمایشگاه

خدمات

آزمایشگاه

ایمونولوژی

اتوایمیون

غربالگری سه ماهه اول بارداری

غربالگری سه ماهه دوم بارداری(تریبل، کواد)

Cell free DNA

بخش بیوشیمی

بخش هماتولوژی

بخش میکروب شناسی

الکتروفورز

بخش هورمون شناسی

تومورمارکر

سرولوژی

اسپرم